Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft in het kader van verdere verbetering van het woonklimaat in diverse buurten  het volgende bekend gemaakt.

Het OW-ministerie acht het noodzakelijk enige ordeningsmaatregelen te treffen op het gebied van onderhoud van bermen, goten, verlaten en overwoekerde percelen/gebouwen, alsmede het schoonhouden van het milieu.
Per 01 januari 2022 zal verbaliserend worden opgetreden tegen overtreders.

Sancties bij nalatig onderhoud percelen

Op de burgerij wordt een beroep gedaan om hun woonomgeving schoon te houden. Dit geldt eveneens voor bezitters van percelen die ervoor zorg dienen te dragen dat deze niet in overwoekerde staat komen te verkeren.

Perceeleigenaren die hun percelen niet onderhouden en hun gebouw in een dusdanige verwaarloosde toestand laten staan dat de veiligheid in gevaar komt, kunnen zware sancties verwachten.

Het is niet uitgesloten dat dergelijke percelen op basis van de landhervormingsdecreten en aanverwante regelingen ingetrokken zullen worden, indien geen gehoor wordt gegeven aan de waarschuwingen.