Verplicht schoonhouden percelen en bermen

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft in het kader van verdere verbetering van het woonklimaat in diverse buurten  het volgende bekend gemaakt. Het OW-ministerie acht het noodzakelijk enige ordeningsmaatregelen te treffen op het gebied van onderhoud van bermen, goten, verlaten en overwoekerde percelen/gebouwen, alsmede het schoonhouden van het milieu. Per 01 januari 2022 zal […]

De onherroepelijke volmacht

DE ONHERROEPELIJKE VOLMACHT De onherroepelijke volmacht is niet voor elke situatie. Het kan worden verstrekt wanneer het in het belang is van de gevolmachtigde of een derde. De volmachtgever kan bij de onherroepelijke volmacht bepalen dat de volmacht niet eindigt door dood of ondercuratelestelling, indien hij een natuurlijk persoon is, terwijl bij rechtspersonen bepaald kan […]

De Nalatenschap, oftewel de boedel

DE NALATENSCHAP, oftewel DE BOEDEL INTRO In de praktijk wordt de term “nalatenschap” meer gebruikt door de rechtsgeleerden in juridische documenten, terwijl in het normaal dagelijks spraakverkeer de term “boedel” eerder gebruikt wordt om hetzelfde aan te duiden. Vroeg of laat krijgen wij er allemaal door het overlijden van onze bloed- en/of aanverwanten direct of […]

Hoe kan ik over mijn erfdeel beschikken (boedel)?

Allereerst moet middels een door een notaris opgestelde Verklaring Van Erfrecht vastgesteld worden wie de gerechtigden zijn tot de nalatenschap van de erflater. Voor het opmaken van een Verklaring van Erfrecht zal men een overlijdensakte van de overleden eigenaar en een stamboom van moeten overleggen. Daarna wordt er een testamentair onderzoek verricht bij de Procureur […]