DE ONHERROEPELIJKE VOLMACHT

De onherroepelijke volmacht is niet voor elke situatie. Het kan worden verstrekt wanneer het in het belang is van de gevolmachtigde of een derde.

De volmachtgever kan bij de onherroepelijke volmacht bepalen dat de volmacht niet eindigt door dood of ondercuratelestelling, indien hij een natuurlijk persoon is, terwijl bij rechtspersonen bepaald kan worden dat de volmacht niet eindigt bij ontbinding van rechtspersoon.

Let wel dat dergelijke volmachten toch wél eindigen bij faillissement van de volmachtgever, omdat anders strijd zou ontstaan met de werking die aan het faillissementsbeslag op het vermogen van de volmachtgever toekomt.

In de praktijk wordt onder meer een onherroepelijke volmacht tot levering met voormelde bepaling verstrekt door de verkoper aan de koper van een onroerend goed, waarvoor reeds de volledige koopsom is betaald en ontvangen, maar de juridische levering niet meteen kan plaatsvinden (denk bijvoorbeeld aan grondhuur, erfpacht gevallen, waarbij toestemming is vereist van de Minister van ROGB voor overdracht).

Deze onherroepelijke volmacht wordt verleend om te voorkomen dat de koper van de verkoper afhankelijk is als hij het onroerend goed juridisch geleverd wilt krijgen op een later tijdstip (bijvoorbeeld na verkregen toestemming van de Minister van ROGB bij diens beschikking of nadat hij de kosten voor overdracht ter beschikking heeft).

Het zou onredelijk zijn als de koper, door het tussentijds overlijden van de verkoper afhankelijk zou zijn van de medewerking van diens erfgenamen voor levering van het onroerend goed, terwijl hij reeds aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Wanneer een dergelijke volmacht is afgegeven zal de notaris aan de overdracht moeten meewerken, ook al verzet(ten) de verkoper c.q. de erfgenamen van de verkoper zich daartegen.

Een ander geval, waarbij een onherroepelijke volmacht kan worden vereist en verstrekt is bij hypotheken door de hypotheekgever aan de hypotheeknemer (bijv. de Bank) om bij niet-terugbetaling van de schuld over te kunnen gaan tot executoriale verkoop (openbare veiling). Het zou onlogisch zijn als de Bank afhankelijk zou zijn van de erfgenamen om te mogen executeren, wanneer de schuld niet terug wordt betaald.

Mr. J.R.K. Vishnudatt,